Zarejestruj się 
Zaloguj się 
 
 
zaloguj
Znajdź łódź dla siebie! »
Slider-sklepAdmiraltynv_verlagSlider2

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.smart.gda.pl

(zgodny z ogłoszonymi zmianami „Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach.” Przez Departament Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

 

§1. Postanowienia ogólne

 1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym ww.smart.gda.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

 

1.2 Sklep internetowy, o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.smart.gda.pl 


1.3 Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Smart Sp. z o.o. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz siedziba i dane firmy:

Smart Sp. z o.o. 

Aleja Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia
tel.: +48 661 17 50
e-mai: smart@smart.gda.pl
NIP: 586-010-28-89 | Regon: 190526370
KRS: 0000183028

Bank PEKAO S.A. II O/Gdynia 40 1240 3510 1111 0010 3125 5203

 
1.4 Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna sprzętu żeglarskiego oraz map i
publikacji o tematyce żeglarskiej, zwanych „Produktami”.
 

1.5Sklep internetowy www.smart.gda.pl umożliwia:

 1.5.1.Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w sklepie internetowym;

1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niego osoby, które dokonały rejestracji w sklepie internetowym (zwane dalej: „Kupującymi”).
Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w
tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).

1.5.3. Dokonanie przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego rejestracji, o której mowa w pkt.1.5.2. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

 

1.6 Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym pozyskiwania informacji o Produktach i złożenia Zamówienia niezbędne są:

1.6.1. Login – nazwa użytkownika, służąca do logowania w panelu zakupowym sklepu;

1.6.2. Hasło – umożliwiające zalogowanie się do konta w panelu zakupowym;

1.6.3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.7 Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze sklepu za pośrednictwem sieci Internet.

 1.7 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, lub adresu dostawy.

 1.8 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego, w tym przez filtry antyspamowe.

§2. Zamówienia

 

2.1. Zakupów w sklepie internetowym www.smart.gda.pl mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

 

2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

 

2.3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.

 

2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Zamawiam i Płacę”, co

jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.

 

2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.

 

2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

 

2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów

dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, o którym mowa w pkt. 2.4.

 

2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

2.9. W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:

 

2.9.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;

2.9.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.

 

2.10. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

2.11Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8.,z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży

2.12 Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, a następnie przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownych wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.Jeżeli charakter transakcji tego wymaga, Smart Sp z o.o. przedstawi klientowi przed zawarciem transakcji szczegółową specyfikację towaru, a klient ją zaakceptuje, przed ostatecznym potwierdzeniem

Do każdego zamówienia wystawiamy Paragon fiskalny lub na życzenie Fakturę VAT jeśli klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia

2.13Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2.14Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych (większość realizujemy w ciągu 2-3 dni` roboczych) i rozpoczyna swój bieg:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – od daty zapłaty za zamówiony Towar

b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze- po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
c) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - po autoryzacji przez Klienta karty płatniczej.

2.15

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

2.16

Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru. Przy dostawach pocztą czas realizacji wynosi około 2 - 3 dni roboczych, przy dostawie kurierem - 24 godziny. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku działania Firmy Kurierskiej.

 

 

§3. Ceny i płatności

 

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają należny, zgodny z aktualną stawką podatek VAT.
Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego
sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów.
Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej
w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku
„Zamawiam i Płacę”.

 

3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

 

3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: Bank PEKAO S.A. II O/Gdynia 40 1240 3510 1111 0010 3125 5203

3.2.2. płatność za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
3.2.3. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem
wskazanym w pkt. 1.3.
3.2.3. Płatność za pobraniem

 

3.3. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2., dokonywane są za pośrednictwem serwisu należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.

 

 

 

§4. Dostawa

 

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w następujący sposób:

 

4.1.1. za pośrednictwem kuriera:


4.1.1.1. Przy przedpłacie na konto, przy płatności elektronicznej Dotpay, w tym Kartą Kredytową) – koszt wysyłki 18 PLN

4.1.1.2. Przy płatności za pobraniem – koszt wysyłki 24 PLN

 

 

4.2. Koszty transportu zawarte w pkt. 4.1. regulaminu odnoszą się do paczki której:

  • maksymalna waga nie przekracza 31,5 kg

  • maksymalna długość : 175 cm (najdłuższy bok)

  • wysokość + szerokość + długość < 300 cm

  • paczka o kształcie prostopadłościanu z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element.

4.3. Towar ponad gabarytowy oraz wysyłki za granice kwotowane są indywidualnie.

 

4.4. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.1.

poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.

 

4.5. Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.3., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym

uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego

uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.

 

4.6 Smart sp z o.o. nie realizuje zamówień składanych poprzez sklep internetowy z odbiorem osobistym przez klienta w sklepie stacjonarnym. Klientów zainteresowanych zakupem w salonie zapraszamy do kontaktu z sklepem stacjonarnym celem zawarcia w sklepie umowy sprzedaży i odbioru towaru w sklepie.

 

 

 

§5. Prawo odstąpienia od umowy

 5.1Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny. Sprzedający zwróci koszty dostawy do kwoty w wysokości najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie dostarczenia. W razie skorzystania z innej opcji dostawy koszty zwrotu pokryje Konsument. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu,(wzór) lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej: www.smart.gda.pl , przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy wskazany w pkt. 1.3., lub pocztą elektroniczną na adres smart@smart.gda.pl

5.2Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do

-a)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
e) której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
f)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
g)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 
h)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 

5.4 Sklep nie przyjmuje zwrotów odesłanych za pobraniem


§6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

6.1. Sklep internetowy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności

Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Sklep internetowy starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych.

W zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia sklepu internetowego. Sklep internetowy informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

 

6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy www.smart.gda.pl Janusz Jędruch z firmy Smart Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy 81-345, Aleja Jana Pawła II 3. Dane mogą być przetwarzana wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, wyznaczonych przez Administratora.

 

6.3. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego oraz użytkowników (w Regulaminie określanych jako „Kupujący”) został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych

 

6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

 

6.5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.

 

6.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej

jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

 

6.7. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

6.8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru

sprawiedliwości.

 

6.9. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

 

6.10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

 

6.11. Kupujący mają prawo do:

 

6.11.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

6.11.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

6.11.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres smart@smart.gda.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.

 

6.12. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego. Ponadto adresy IP służą

do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

6.13. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies”

pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących,

jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu

internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie

plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego.

 

 

 

§7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

 

7.1. Zawartość i struktura serwisu internetowego chronione są prawami autorskimi.

Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

 

7.2. Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.

 

 

§8. Reklamacje

 

8.1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

 

8.2. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących Gwarancji lub rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym

 

8.3. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego.

 

8.3. Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 8.2. i 8.3. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

8.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego mogą być zgłaszane:

 

8.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;

8.4.2. e-mailem, na adres smart@smart.gda.pl

 

8.5. Sprzedający rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni.

 

8.6 Wszystkie towary dostępne w sklepie żeglarskim objęte są rękojmią wdg. Obowiązującego prawa oraz gwarancją producenta.

 

8.7 W przypadku niezadowolenia klienta z wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Smart sp z o.o. klient ma prawo wniosku o wszczęcie bezpłatnej mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed bezpłatnym sądem polubownym. Wzory wniosków oraz wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta www.uokik.gov.pl.

  1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją sprzedaży w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niemożności uzyskania konsensusu spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Smart sp z o.o.

     

§9. Postanowienia końcowe

 

9.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcoww jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.

 

9.2. Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn

i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 9.3. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim,

nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.

 

9.3. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie

przez Sprzedającego na stronie internetowej: www.smart.gda.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych,
a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze sklepu internetowego i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.

 

9.4. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

 

9.5. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane

są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy

z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

 

9.6. Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego mogą uzyskać dostęp

do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie

internetowej www.smart.gda.pl, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.

 

9.7 W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Obsługujemy płatności elektroniczne Dot Pay
SMART
ul. Jana z Kolna 21A
e-mail: biuro@smart.gda.pl / tel.: +48 91 434 08 63 / +48 91 488 33 53
© 2012-2024 SMART  -  polityka prywatności
 projekt i wykonanie: Projektowanie sklepów internetowych Art Delarte